สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ไส้ติ่งอักเสบ

ไส้ติ่งอักเสบ

ไส้ติ่งอักเสบ

       ไส้ติ่งเป็นอวัยวะภายในช่องท้องที่อยู่ระหว่างลำไส้เล็กส่วนปลายและลำไส้ใหญ่ส่วนต้น ซึ่งตำแหน่งปกติของไส้ติ่งจะอยู่บริเวณท้องน้อยด้านขวา
หน้าที่และความสำคัญของไส้ติ่งยังไม่ทราบแน่ชัด และสาเหตุของการเกิดการอักเสบของไส้ติ่งก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด โดยปกติอาการไส้ติ่งอักเสบ
เริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องบริเวณรอบๆสะดือหรือใต้ลิ้นปี่ จากนั้นจะมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้และอาเจียนตามมา จากนั้นอาการปวดรอบๆ
สะดือหรือใต้ลิ้นปี่จะเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นปวดบริเวณท้องน้อยด้านขวา ซึ่งระยะเวลาในการย้ายตำแหน่งปวดขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละคน โดยปกติ
จะอยู่ในช่วง 24-48 ชั่วโมง หลังจากมีอาการปวดท้องน้อยด้านขวา ผู้ป่วยอาจมีอาการไข้ตามมาได้ หากผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้อง
ในช่วงวันแรกๆ ซึ่งอาการอาจเหมือนลำไส้อักเสบธรรมดาโดยยังไม่มีอาการปวดท้องน้อยด้านขวาชัดเจน แพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
และตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นแล้ว แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาเหมือนผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบทั่วไป แต่หากแพทย์สงสัยว่าอาการดังกล่าว
มีลักษณะคล้ายไส้ติ่งอักเสบ แพทย์อาจพิจารณารับผู้ป่วยไว้สังเกตอาการในโรงพยาบาลหรืออาจนัดผู้ป่วยมาตรวจร่างกายซ้ำในวันถัดไปเพื่อติดตาม
อาการก็ได้ การรักษาโรคไส้ติ่งอักเสบในปัจจุบันมีวิธีการผ่าตัดรักษาได้ 2 วิธีคือ การผ่าตัดรักษาแบบดั้งเดิมคือผู้ป่วยจะมีแผลผ่าตัดบริเวณท้องน้อยด้านขวา
และวิธีการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง

                                                                                                          นายแพทย์วรพจน์ ชีวีวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์
                                                                                                                                             โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท
เอกสารอ้างอิง Greenfield’s Surgery 4th edition

view