สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง

       จากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติซึ่งทำ population base cancer registry ปี 2542 พบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย
และอันดับ 5 ในเพศหญิง และแนวโน้มของมะเร็งชนิดนี้จะเพิ่มขึ้น โดยในปี 2533 พบมีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรงรายใหม่ 2,507 ราย แต่ในปี 2542
พบเพิ่มขึ้นเป็น 4,883 ราย ในปี 2005 WHO รายงานว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 4 ของมะเร็งทั้งหมด ดังนั้นการตรวจคัดกรอง
โรคมะเร็งในระยะแรกเริ่มหรือระยะก่อนเป็นมะเร็ง เพื่อจุดมุ่งหมายในการรักษาให้หายขาดหรือยับยั้งการดำเนินของโรคจึงมีความสำคัญ

     สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง มีการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อการตรวจคัดกรองได้ 3 กลุ่มคือ

  1. กลุ่มเสี่ยงโดยเฉลี่ย (Average risk) คือบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงปานกลาง ที่มีอายุเกิน 50 ปี และไม่เคยมีประวัติโรคเกี่ยวกับลำไส้มาก่อน ในประชากรกลุ่มนี้
    แนะนำให้ทำการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เริ่มตั้งแต่อายุ 50 ปี หากปกติ แนะนำให้ตรวจซ้ำทุก 10 ปี
  2. กลุ่มเสี่ยงสูงเพิ่ม (Increased risk) คือกลุ่มบุคคลที่เคยมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ (Adenoma) มะเร็งรังไข่ หรือมะเร็งเยื่อบุมดลูกก่อนอายุ 60 ปี หรือลำไส้อักเสบเรื่อรังมาก่อน
    หรือมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง ในประชากรกลุ่มนี้แนะนำให้ทำการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เริ่มตั้งแต่อายุ 40 ปี
  3. กลุ่มเสี่ยงสูงมากทางพันธุกรรม (Hereditary high risk) คือกลุ่มบุคคลที่เคยมีประวัติส่วนตัวเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรงก่อนอายุ 50 ปี หรือมีบุคคลในครอบครัวสายตรง
    หลายคนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง ในประชากรกลุ่มนี้แนะนำให้ทำการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เริ่มตั้งแต่อายุ 20-25 ปี

     เนื่องจากประเทศไทยยังมีข้อจำกัดของการทำ colonoscopy ดังนั้นการตรวจอุจจาระเพื่อหาเม็ดเลือด (Fecal occult blood) จึงเป็นเครื่องมือในการตรวจคัดกรองที่น่าจะเหมาะสม
สำหรับประชากรชาวไทย

                                                                                                                  นายแพทย์วรพจน์ ชีวีวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์                                                                

เอกสารอ้างอิง ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 38

view