สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ชื่อ-สกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วัน เวลา
พ.สุเทพ  วัตถุสินธุ์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ จันทร์-ศูกร์ 08.00-10.00 น.
พ.จตุภรณ์  ขันตี ทั่วไป จันทร์-ศูกร์ 08.00-16.00 น.
พ.พิศิษฏิ  พรพิพัฒน์พงศ์ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ จันทร์-ศูกร์ 08.00-16.00 น.
พ.สุชาตรี  บถพิบูลย์ สูติ-นรีเวชกรรม จันทร์-ศูกร์ 08.00-16.00 น.
พ.ยุวดี  สอาด กุมารเวชกรรม จันทร์-ศูกร์ 08.00-16.00 น.
พ.วรพจน์  ชีวีวัฒน์ ศัลยกรรม จันทร์-ศูกร์ 08.00-16.00 น.
พ.เกษม  กองหิน จันทร์-ศูกร์ 08.00-16.00 น.
พ.จิตติ  กิจพฤกษ์ อายุรกรรม อังคาร-พฤหัสบดี 13.00 น.
พ.ปิยะ  ปรีดียานนท์ อายุรศาสตร์โรคไต จันทร์-ศูกร์ ,อาทิตย์ 10.00-15.00 น.
พ.นฤพนธ์  วุฒิเดชกำจร อายุรกรรม เสาร์ 09.00-12.00 น.
พ.ชาญชัย  พัฒนพิชัย ศัลยกรรมทั่วไป เสาร์ 09.00-11.00 น.
พ.สุทัศวรรณ  หมวกทอง อายุรกรรม เสาร์, ทำ Echo 13.00 น. 09.00-12.00 น.
พ.นฤทธิ์  บุญเพชร ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อาทิตย์ 09.00-12.00 น.
พ.วิมาฆนี  บุญช่วย กุมารเวชกรรม อาทิตย์ 09.00-12.00 น.
พ.ไพวัลย์  ศุภลักษณ์ ศัลกรรม อาทิตย์ (สัปดาที่ 1 ,3 ของเดือน) 13.00 น.
view