สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติ บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จำกัด

                ปลายเดือนเมษายน  2534  นายแพทย์สุรศักดิ์  เหล่าสุวรรณ  และคณะแพทย์ของจังหวัดชัยนาท  ดำริกันว่าจังหวัดชัยนาทของเรายังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนซึ่งในจังหวัดอื่นๆ เขามีกันมากแล้ว จึงได้เชิญชวนกันมาประชุมเพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลขึ้นในวันที่ 30 เมษายน  2534 นับเป็นการประชุมเพื่อจุดประกายการก่อตั้งเป็นครั้งแรก มีคณะแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ดังนี้

 1. นายแพทย์สุรศักดิ์          เหล่าสุวรรณ
 2. นายแพทย์ชัยวัฒน์         ศิริพงษ์
 3. แพทย์หญิงภัทริยา         จารุทัศน์
 4. นายแพทย์รังสรรค์          ตันวัชรพันธ์
 5. นายแพทย์มนูศักดิ์          สมบูรณ์ทรัพย์
 6. นายแพทย์พงษ์เทพ        เลิศสุวรรณสิทธิ์
 7. นายแพทย์ปรีดา            สุขประชา
 8. แพทย์หญิงพรทิพา         วชาติมานนท์
 9. นายแพทย์ประกาศ         ต่ายเกิด
 10. นายแพทย์วิกสิต            วีรสมิทธ์
 11. ทันตแพทย์ยุทธนา         พินิจกิจ

ต่อมาในวันที่ 27 มิถุนายน  2534 ได้เชิญคณะพ่อค้าคหบดีมาร่วมประชุม และเชิญชวนให้ร่วมกันก่อตั้งเป็น “บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จำกัด”  ขึ้น โดยเปิดขายหุ้นแก่บุคคลทั่วไป  หุ้นละ  10 บาทตั้งเงินลงทุนไว้ที่ 40 ล้านบาท  โดยดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2534  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัทชุดแรก จำนวน  9 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2534 ดังนี้

      1. นายแพทย์สุรศักดิ์           เหล่าสุวรรณ                    ประธานก่อตั้ง
      2.  นายแพทย์ปรีดา            สุขประชา                       รองประธาน
      3.  นายแพทย์พงษ์เทพ        เลิศสุวรรณสิทธิ์
      4.  นายแพทย์วิกสิต            วีรสมิทธิ์
      5.  เภสัชกรธงชัย               ทวีวรรณบูลย์
      6.  คุณก้องเกียรติ               กองเงินงาม
      7.  คุณอำนาจ                   เรืองอำนาจ
      8.  คุณสามารถ                  เรืองอำนาจ
      9.  คุณธนพร                     กำเนิดเกียรติศักดิ์              กรรมการและเลขานุการ

 ล่าสุดจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13  ในวันที่ 18 มกราคม  2547  ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร บริษัทชุดใหม่ ดังนี้

      1.  นายแพทย์สุรศักดิ์           เหล่าสุวรรณ                    ประธานก่อตั้ง
      2.  นายแพทย์ปรีดา             สุขประชา                       ประธาน
      3.  นายแพทย์สุเทพ             วัตถุสินธุ์                        ผู้อำนวยการ
      4.  นายแพทย์มนูศักดิ์           สมบูรณ์ทรัพย์
      5.  เภสัชกรรมสมศักดิ์           ชาลสิทธิ์
      6.  คุณก้องเกียรติ               กองเงินงาม
      7.  คุณอำนาจ                   เรืองอำนาจ
      8.  คุณสามารถ                  เรืองอำนาจ
      9.  คุณธนพร                     กำเนิดเกียรติศักดิ์               กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติงานตลอดมาด้วยความราบรื่น และรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน


อาคารโรงพยาบาล

อาคาร 1

                บริษัทได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2534 และได้ทำสัญญาก่อสร้างเมื่อ 19 ธันวาคม  2534  โดยดำเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์  2535 เป็นระยะเวลา  5 ปี

                โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาทเป็นอาคารโรงพยาบาล  3 ชั้น ขนาด  64 เตียง เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม  2536 เป็นต้นมา  โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลตามลำดับ  ดังนี้

                1.  นายแพทย์ปรีดา            สุขประชา           ดำรงตำแหน่งเป็นท่านแรก-วันที่ 31 ธันวาคม 2538
                2.  นายแพทย์สุถวัลย์          ชาติอุดมพันธ์       ดำรงตำแหน่งเป็นท่านที่สอง-วันที่ 31 มกราคม  2546
                3.  นายแพทย์สุเทพ            วัตถุสินธุ์            ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2546-ปัจจุบัน

                ประธานกรรมการก่อตั้ง                   น.พ.สุรศักดิ์  เหล่าสุวรรณ
                ประธานกรรมการปัจจุบัน                 น.พ.ปรีดา   สุขประชา
                ผู้อำนวยการโรงพยาบาล                 น.พ.สุเทพ   วัตถุสินธุ์

อาคาร 2

                บริษัทได้ทำสัญญาก่อสร้างกับบริษัท นายวี จำกัด และได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  7 มีนาคม  2557 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง  3 ชั้น งบประมาณก่อสร้าง  60 ล้านบาท เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2558 เป็นต้นมา


ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์   : เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการ และมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

 พันธกิจ     : 1. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

                    2. พัฒนาส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

                    3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

                    4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและเอื้อต่อการเยียวยา

ป้าประสงค์ : 1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ

                    2. ระบบบริหารที่มีธรรมาภิบาล

                    3. บุคลากรมีสมรรถนะและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

                    4. ระบบบริการที่เป็นเลิศ

ค่านิยม      : ลูกค้าสำคัญที่สุด จุดตัดสินใจอยู่บนข้อมูล เพิ่มพูนคุณค่าของคน มุ่งที่ผลของงาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                  เน้นเรื่องการทำงานเป็นทีม


 

20 กันยายน 2560

view